• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden van Ceco-Tex textielbedrukking en reclamebelettering te Alkmaar.


1. Algemeen
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ceco-Tex textielbedrukking en reclamebelettering – hierna te noemen: verkoper – gesloten overeenkomst(en), aanbiedingen en offertes.


2. Prijzen
A. Alle door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, netto à contant, -af fabriek – in bulk verpakt, tenzij anders aangegeven.
B. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.


3. Offertes, orders en orderbevestigingen
A. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
B. Orders van kopers binden verkoper pas nadat de order schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel indien verkoper kenbaar heeft gemaakt dat met de
uitvoering van de order is begonnen.
C. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door verkoper en koper is overeengekomen.
D. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten,
kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.


4. Levering
A. De door verkoper opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering.
B. Verkoper is bevoegd tot het doen van deelleveringen, iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd.
C. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde vrachtbrief en/of pakbon of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in
de juiste staat en hoeveelheid, tenzij koper eventuele bezwaren binnen 2
werkdagen schriftelijk en telefonisch kenbaar maakt aan verkoper.
D. Modellen en/of monsters mogen binnen 10 werkdagen na aflevering, mits schoon en onbeschadigd, retour gestuurd worden waarna zal worden gecrediteerd
onder aftrek van gemaakte kosten. Na termijn van 10 werkdagen na aflevering is het koper niet langer toegestaan monsters en modellen te retourneren en hiervoor betaling
terug te verlangen.
E. Verkoper is ten alle tijden gerechtigd om 10% meer of minder te leveren en de werkelijk geleverde hoeveelheid bij koper in rekening te brengen.
F. Indien levering naar model of monster wordt overeengekomen dan dient dit monster of model als uitgangspunt, maar niet exact. Lichte afwijkingen in kleur of uitvoering
zijn toegestaan.
G. Indien koper van verkoper een proefdruk, -fax, of –kopie heeft ontvangen, dan dient koper deze onmiddellijk te keuren. Koper dient direct na ontvangst van de proef eventuele
fouten aan verkoper te melden.
H. Indien koper bij verkoper een spoedopdracht plaatst, waarvan sprake is indien een opdracht binnen 5 werkdagen dient te zijn voltooid, kan koper geen aanspraak maken op
enige vorm van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.


5. Vrijwaringrechten van derde
A. Indien verkoper in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen,
vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.


6. Aangeleverd textiel
Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om doorverkoper te laten bedrukken, borduren of anderszins te
bewerken.
A. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper voorzien van een opdruk of borduring. Vorenstaande betekent dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid
of hechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverd textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij
anders schriftelijk met verkoper wordt overeengekomen.


7. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen
A. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadigen en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, litho’s of welke andere dragers van artwork
en originelen dan ook. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren.
(koper dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden)
B. De door verkoper in opdrachten voor rekening van koper vervaardigde screens, films, borduurkaarten etc. blijven eigendom van verkoper.


8. Herhalingsorders
A. Verkoper hanteert soms bij textieldrukwerk of borduringen voor herhalingsorders een speciaal tarief. De basisgedachte hiervan is dat een koper die binnen 14 dagen opnieuw
dezelfde order ingeeft niet opnieuw volledige screen of kaartkosten hoeft te betalen. Voor films geldt een termijn van 1 jaar. Echter deze regeling geldt
geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van verkoper. Koper kan aan deze bepaling dus geen enkel recht ontlenen.


9. Kleurverschillen
A. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.


10. Wasvoorschriften
A. Verkoper garandeert de wasechtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien koper zich
niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften.
B. Artikelen altijd; - binnenstebuiten wassen; - niet warmer dan 40 graden Celsius; - een opdruk nooit strijken (doe dit vanaf de achterzijde); - bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen
door middel van handwas reinigen. (vergelijkbaar wasprogramma (wol) kan vaak ook); -gedrukte artikelen nooit in een wasdroger.
C. Uitgesloten van onderhavige wasechtheidsgarantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), katoenen draagtasjes, alle caps, bretels, hoedjes, petjes, en voorts alle artikelen
die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.


11. Reclames
A. Eventuele klachten moeten binnen 5 dagen na datum van levering schriftelijk aan verkoper kenbaar zijn gemaakt. In geval van niet direct zichtbare gebreken geldt een termijn van 30 dagen.
B. Nadat de klachten overeenkomstig (11A) verkoper hebben bereikt, zal verkoper zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Op eerste verzoek van verkoper is koper
verplicht de goederen waarover wordt geklaagd aan verkoper te retourneren, voorzien van een
transportverzekering. In geval van een gegronde klacht zal verkoper de vrachtkosten vergoeden inclusief de verzekeringskosten tot een maximum van 200% van het door verkoper gehanteerde tarief voor het toezenden van de goederen.
C. Naar aanleiding van het onderzoek beslist verkoper of de klacht gegrond is, is de klacht gegrond dan heeft verkoper de keuze d goederen te vervangen dan wel koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde
prijs voor de goederen.


12. Betaling
A. Betaling dient altijd contant en zonder enige korting te geschieden.
B. Verkoper is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, ook als er bij eerdere afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd.
C. Indien door verkoper schriftelijk een betalingstermijn werd gegund dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd.
D. Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van verkoper ook facturen waar van de vervaldag nog niet is verstreken; terstond en ineens opeisbaar. Eventuele
vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper
een rente percentage verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Voorts is koper verschuldigd aan verkoper alle kosten , zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn
vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten voordat de vordering uit handen wordt
gegeven wordt gesteld op 10% van de totale vordering met een minimum van euro 25,00. De buitengerechtelijke incassokosten nadat de vordering uit handen is gegeven aan een derde worden gefixeerd op minimaal 15% van de totale
vordering met een minimum van euro 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn, dan
zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper.


13. Eigendomsvoorbehoud
A. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald.
14. Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid
A. Verkoper heeft, indien koper tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat koper zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, het recht:
1. Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
2. Zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
B. Verkoper is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.
C. Alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt hierbij uitgesloten.
D. Verkoper is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
E. Annulering door koper van overeenkomsten met verkoper is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan verkoper.


15. Overmacht
A. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke, aldan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de
onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van
ingeschakelde leveranciers.
B. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigdom zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te
ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


16. Afbeelden producties
Verkoper is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels etc. van koper te fotograferen of anders af te beelden in zijn brochures, catalogussen, etc. ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor
enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.


17. Modellen ontwerpen
Indien verkoper een patroon, ontwerp of model vervaardigt, hoeft deze niet exclusief en/of alleen voor koper te zijn. Verkoper blijft eigenaar van de patronen, ontwerpen en/of modellen.


18. het van toepassing zijnde recht
Op alle aanbiedingen van verkoper en overeenkomst(en) tusen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.


19. Vlaggen en spandoeken en andere printmaterialen voor buitengebruik
Op vlaggen en spandoeken en andere printmaterialen welke buiten worden gebruikt geeft de verkoper garantie tot windkracht 6. U heeft hierbij eigen verantwoordelijkheid bij het al dan niet laten hangen wanneer er wind hoger dat kracht 6 wordt voorspeld. Rekeninghoudend met, dat vlaggen en spandoeken aan slijtage onderhevig zijn.

Facebook

Contact

Dijk 6
1811 MC Alkmaar
Tel: 072-515 4453
e-mail: info@cecotex.nl

Openingstijden:

 • maandag: 13.00 tot 17.30 uur
  dinsdag: 9.30 tot 17.30 uur
  woensdag: 9.30 tot 17.30 uur
  donderdag: 9.30 tot 17.30 uur
  vrijdag: 9.30 tot 17.30 uur
  zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur
  zondag: gesloten

In verband met het EK wielrennen in Alkmaar zijn wij gesloten van 7 tot en met 11 augustus.

cecotex transpng
dijk 6 1 001